Sẽ cập nhập thường Xuyên tại Gruop FB
Allphatest tất cả bên dưới là 100%

Tên Item
Tỉ lệ thành công Thông tin phụ, khi ra vật phẩm
Ngọc tâm linh - có luck 65%
Ngọc tâm linh - ko luck 40%
Ngọc sinh mệnh 60%
Ép vũ khí chaos 80% 30 % op tính năng + 20% luck
Ép wing 1 70% 30 % op tính năng + 20% luck
Ép wing 2 50% 30% op tính năng + 10% luck + 10% option exl
Ép wing 2.5 40% 30% op tính năng + 10% luck + 10% option exl
Ép wing 3 30% 30% op tính năng + 10% luck + 10% option exl
Ép wing 4 30% 30% op tính năng + 10% luck + 10% option exl
Ép wing 8 30% 30% op tính năng + 10% luck + 10% option exl
Ép Siêu Wing 30% 30% op tính năng + 10% luck + 10% option exl
Ép Quạ tinh 80%
Ép Chiến Mã 70%
Ép Mãnh Sừng (Sói) 70%
Ép Sừng Gãy (Sói) 50%
Ép Linh hồn Sói 30%
Ép Sói Tấn Công 30%
Ép Sói Phòng Thủ 30%
Ép Sói Hoàng Kim 30%
Ép Item + 10 70% Ép thêm bùa 10% -> 80%
Ép Item + 11 60% Ép thêm bùa 10% -> 70%
Ép Item + 12 50% Ép thêm bùa 10% -> 60%
Ép Item + 13 40% Ép thêm bùa 10% -> 50%
Ép Item + 14 30% Ép thêm bùa 10% -> 40%
Ép Item + 15 20% Ép thêm bùa 10% -> 30%
Hộp Kundun 12345 80% 80% rơi item exl - 20% rơi item thường or zen
Hiện tại drop 1 Option - sẽ update sau
Boss Kundun 40% - 10% 40% rơi đồ exl - 10% đồ thần - 60% cùi
Boss Medusa 80% 80% rơi đồ exl - 20% cùi - zen
Quỷ Vương 80% 80% rơi đồ exl - 20% cùi - zen
Nhện 80% 80% rơi đồ exl - 20% cùi - zen
NightMay 80% 80% rơi đồ exl - 20% cùi - zen
Bàn tay NightMay 20% 20% Rơi đồ Exl - 80% cùi
Cộng hưởng 15% Maxx Full dòng Exl
Ngọc Custom cấp độ 100% đặp 1 viên lên 1 cấp độ (ví dụ 11 là lên 12...)
Ngọc Custom tính năng 100% đặp 1 viên vào là lên maxx 28 op viên life
Ngọc Custom may mắn 100% đặp 1 viên vào là lên dòng luck
Ngọc Custom socket 100% đặp 1 viên là thêm 1 dòng socket trống
đặp vào item ko phải socket thi ko lên đâu
Ngọc Custom Exl 100% đặp 1 viên là thêm 1 dòng exl ramdom
Ngọc Custom thần 100%
hiện tại
Open 5%
đặp 1 viên vào item có có set thần sẽ thành thần
đặp vào item ko phải là thần sẽ ko lên
Ép ngọc nguyên tố SK 50% 50% thành công ra ngọc
Ép nguyên tố vào khuôn 100% 100% thanh công vào khuôn và vào item