Click vào dòng này để xem video hướng dẫn kiếm item SS15 cho rỏ ràng


Công thức ép hộp quà bạc : (có áo quần tay chân mũ)
1 chìa khóa bạc + 1 hộp bạc ép tại gobin noria sv 1 100% thành công
Công thức ép hộp quà vàng :
(có áo quần tay chân mũ)
1 chìa khóa vàng + 1 hộp vàng ép tại gobin noria sv 1 100% thành công
Công thức ép quà xuân1 : (có vũ khí)
1 chìa khóa bạc + 1 hộp bạc + 1 ngọc tinh chế
Công thức ép quà xuân2 : (có vũ khí)
1 chìa khóa vàng + 1 hộp vàng + 1 ngọc tinh chế
Cách kiếm nguyên liệu trên
Chìa khóa bạc + chìa khóa vàng drop ở các hộp box kundun + 1 2 3 4 5
Hộp bạc + hộp vàng săn ở boss Kundun Medusa Nhện Quỷ Vương Tháp Maya (tháp tinh luyện)
Ngọc tinh chế : trả quét Blood 8 là có ( pt 5 người 5 hộp)

Lưu ý : Trong Qua Xuân có Drop Ngọc Thần