Click vào các link dưới để xem thông tin item SS15 (tên + hình ảnh)


Sét đồ SS15

Đao - Kiếm

Cung

Giáo

Trượng

Gậy

Khiên

Wing