Hướng dẫn nhanh cho anh em kiếm đồ ngay khi Open game

1. Traint ngọc các loại :
tại máp Barack (ngọc bless soul chaos cre life)
tại máp Kantucore(ngọc bless soul chaos cre life)
Blood 8
Devil 7
Chaoscatle
Sum - Thỏ - và các sự kiện khác doppo bạch long điện gaion
2. Săn ngọc Custom
Đổi ngọc custom tại Bottrade sv 1 Lorencia :

Săn Hoa Mai Vàng tại map Barack : auto nhặt là : H M V
(ngọc custom tính năng,exl,may mắn, socket,cấp độ, thần ...)

3. Săn đồ exl cấp 1 - 5 :
.săn boss vàng

.sự kiện doppo + gaion + bạch long điện..
4. Săn đồ 380 : Kundun - Đi tháp Maya
Lưu ý : Đã mở khi Open
5. Săn đồ socket : Medusa
Lưu ý : Đã mở khi Open
6. Săn đồ SS12 : Quỷ vương - Nhện
Lưu ý : Đã mở khi Open
7. Cách kiếm vé đi Sky :
.Mua shop PC trong game
.Đem 1 áo tàng hình + 8 về lorencia sv 1 gd với NPC Bottrade là dc

8. Hướng dẫn cụ thể xài AUTORESET trong game và Autoreset khi OFF game
.Click vào link này để xem HD - /autoreset hoặc /autoresetvip
9. Cách kiếm nguyên liệu Wing 2.5 + 3 + 4 + 8 + Siêu wing
.Săn boss Kundun
.Săn boss Medusa
.Săn boss Quỷ Vương
.Săn boss Nhện
.Săn boss Tháp tinh luyện Maya