Chức năng và thông tin của ngọc Custom Ingame như sau
Allphatest sẽ đặp vào dc Wing ring pen - Open chưa mở1. Ngọc may mắn : Đặp vào Item (áo - quần - tay - chân - vũ khí - khiên) sẽ thêm được dòng may mắn 100%
2. Ngọc tính năng : Đặp vào Item (áo - quần - tay - chân - vũ khí - khiên) sẽ thêm được max dòng tính năng 100%
3. Ngọc cấp độ : Đặp vào Item (áo - quần - tay - chân - vũ khí - khiên) sẽ thêm được 1 cấp độ cho item (ví dụ + 10 sẽ lên + 11) 100% thành công
4. Ngọc sockket : Đặp vào Item (áo - quần - tay - chân - vũ khí - khiên) sẽ thêm được 1 dòng sockket trống 100% thành công
5. Ngọc thần : đặp vào item có set thần sẽ lên dòng thần 100% thành công (Mới open game sẽ chưa mở chaos + allpha + omega + ARC khi mở sẽ giảm tỉ lệ đặp ngọc thần)
6. Ngọc Exl : Đặp vào Item (áo - quần - tay - chân - vũ khí - khiên) sẽ thêm được 1 dòng exl bất kỳ "Ramdom", hiện tại tỉ lệ thành công đặp ngọc này vào Item là 100%
Lưu ý ngọc exl : nếu món đồ có dòng 5% rồi nếu ramdom vào dòng 5% nữa thi nó sẽ không lên nữa vì trùng dòng